ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Безопасността на Вашите лични данни е наш приоритет.

В качеството си на администратор на личнни данни по предоставяне на своите услуги, ДОСТАВЧИКЪТ събира и обработва лични данни на КЛИЕНТИТЕ единствено дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугите си и ги пази отговорно и
законосъобразно.

ДОСТАВЧИКЪТ гарантира на КЛИЕНТА конфиденциалност по отношение на предоставените лични данни и информация.

Личните Ви данни няма да бъдат използвани или предоставяни на трети лица извън случаите посочени в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.

ДОСТАВЧИКЪТ защитава личните данни данни на КЛИЕНТА, които той попълва в електронната форма за доставка или формата за доброволно регистриране на профил в сайта.

ДОСТАВЧИКЪТ  има право да използва личните данни на КЛИЕНТА, единстено и само за целите предвидени в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ  и договор, спазвайки действащото законодателство. ДОСТАВЧИКЪТ  се задължава да не разкрива никакви лични данни на трети лица- физически лица, тръговски дружества, държавни органи и други, освен в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които са оправомощени от действащото законодателство да изискват и събират такава информация и след като е получил изричното писмено съгласие на КЛИЕНТА.

Само в тези случаи ДОСТАВЧИКЪТ  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.